ตัวแปลงความยาว

นิ้ว เป็น มิลลิเมตร

แปลงความยาวจากนิ้วเป็นมิลลิเมตร

นิ้ว เป็น เซนติเมตร

แปลงความยาวจากนิ้วเป็นเซนติเมตร เช่น ช่วยให้ทราบขนาดเส้นทแยงของทีวีในเซนติเมตร

นิ้ว เป็น เมตร

แปลงความยาวจากนิ้วเป็นเมตร

นิ้วเป็นฟุต

แปลงความยาวจากนิ้วเป็นฟุต

ฟุตเป็นนิ้ว

แปลงความยาวจากฟุตเป็นนิ้ว

ฟุตเป็นเมตร

แปลงความยาวจากฟุตเป็นเมตร

ฟุตเป็นเซนติเมตร

แปลงความยาวจากฟุตเป็นเซนติเมตร

ฟุตเป็นมิลลิเมตร

แปลงความยาวจากฟุตเป็นมิลลิเมตร